Begroting 2021

Zorg

Ondersteunende stad

Ondersteunende stad

Aandeel in het totaal

Dit thema Overige thema's

Lasten

66.289

100,0 %

Baten

-1.616

100,0 %

Opgave van de stad

Hilversum wil zijn inwoners de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Het uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk zelf de regie in handen houden. Door het vergroten van de onderlinge betrokkenheid van de inwoners in onze stad, de intensivering van de samenwerking tussen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties én de verbetering van de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, zorgpartners en gemeente, willen we inwoners met een ondersteuningsvraag eerder, beter en sneller ondersteunen. Hier is persoonlijk contact belangrijk, maar ook de beschikbaarheid van e-diensten op een gebruiksvriendelijke website. Het is van groot belang om de inwoners die zorg nodig hebben duidelijk te informeren over datgene wat zij mogen verwachten, maar ook om bij aanbieders van zorg beter te sturen op de gemaakte afspraken. De beheersbaarheid van de kosten is een belangrijk uitgangspunt. Dit mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de zorg, maar we blijven zoeken naar kansen om kosten te besparen. In de regio werken we hiervoor aan het project “naar een gezond  financieel sociaal domein”. Daarnaast is er blijvende aandacht voor en deelname aan de lobby richting het Rijk om te voorkomen dat tekorten nog verder oplopen.

Ambities

  • Toegang
  • Maatwerkvoorzieningen (WMO)
  • Maatwerkdienstverlening 18+
  • Geëscaleerde zorg 18+
  • Maatwerkdienstverlening & zorg 18-
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04