Begroting 2021

De uiteenzetting van de financiële positie

EMU saldo

EMU saldo

 

2020

2021

2022

2023

2024

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2021

Volgens begroting 2022

Volgens begroting 2023

Volgens begroting 2024

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-15.296

-6.412

-2.021

1.058

1.919

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.161

11.045

9.554

13.674

23.524

3.

Mutatie voorzieningen

-667

-1.903

0

0

0

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-4.301

-5.184

1.476

0

0

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-14.823

-14.176

-13.051

-12.616

-21.605

Toelichting bij: EMU saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMI-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van 3% van Nederland is 2,6% voor de rijksoverheid en 0,4% voor de decentrale overheden. De EMU-systematiek werkt evenwel op een andere manier dan het baten- en lastenstelsel dat decentrale overheden hanteren. Investeringen en uitgaven die worden gedekt uit reserves tellen bijvoorbeeld niet mee in de uitkomsten van het baten- en lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU saldo.
Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.
Een negatief saldo betekent dat de uitgaven groter zijn dan de inkomsten.
Voor de gemeente Hilversum is dit in alle jaren het geval.

De referentiewaarde voor Hilversum is een tekort van € 9,7 miljoen.
De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat
een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Aangezien het EMU-saldo van Hilversum boven de referentiewaarde uitstijgt, is de bijdrage
van Hilversum aan het landelijke EMU-saldo een aandachtspunt.

Een of meer andere overheden zullen onder hun referentiewaarde moeten blijven, om
ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid als geheel onder de EMU-norm
van 3% blijft.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04