Begroting 2021

De uiteenzetting van de financiële positie

Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen

nr

omschrijving overlopende passiva

saldo begin 

toevoegingen

onttrekkingen

saldo einde 

1

 Restauratiesubsidie Raadhuis 

                   -  

                  42

                 -42

                   -  

2

 Waterinrichtingplan Huydecopersweg 

                915

                   -  

               -750

                165

3

 HOV in 't Gooi 

                200

                105

               -105

                200

4

 Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) 

                   -  

                704

               -704

                   -  

5

 Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) 

                   -  

                297

               -297

                   -  

6

 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 

                556

             2.130

            -2.218

                468

7

 Volwasseneneducatie (WEB) 

                   -  

                709

               -709

                   -  

 Totaal alle programma's 

             1.671

             3.987

            -4.825

                833

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04