Begroting 2021

Het overzicht van baten en lasten

Toelichting op de wijzigingen

Toelichting op de wijzigingen

Begrotingsontwikkeling

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2021

Baten
2021

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

Saldo
2024

Oorspronkelijke begroting 2020 - 2023

262.038

-262.329

-291

693

-387

77

Raadsbesluiten

-4.310

5.350

1.039

-401

0

0

Kadernota 2020

6.375

-6.047

328

-312

-859

-2.900

Saldo na kadernota

264.103

-263.027

1.076

-20

-1.247

-2.823

Autonome ontwikkelingen

-244

3.773

3.529

2.189

2.025

3.185

Actualisatie bestaand beleid

1.623

-2.002

-379

-724

-1.003

-944

Wijziging Begroting 2021 - 2024

1.379

1.771

3.150

1.465

1.022

2.241

Totaal begroting 2020-2023

265.482

-261.256

4.226

1.445

-224

-581

Toelichting kadernota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2021

Baten
2021

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

Saldo
2024

Algemene uitkering & Financiële techniek

-714

-5.250

-5.964

-6.532

-6.376

-6.903

Intensivering van de stad

320

0

320

-490

-1.110

-2.310

Leefbaarheid in de stad

1.662

-947

715

433

400

449

Levendigheid in de stad

-562

0

-562

-368

-368

-368

Onderhoud vastgoed

527

0

527

549

570

570

Onderwijs

-346

0

-346

718

672

310

Organisatie & dienstverlening

-28

0

-28

-78

-153

-203

Sociaal Domein

5.950

0

5.950

5.740

5.790

5.840

Verbonden partijen

566

150

716

716

716

716

Woonlasten

-1.000

0

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Toelichting op begrotingswijzigingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Lasten
2021

Baten
2021

Saldo
2021

Saldo
2022

Saldo
2023

Saldo
2024

Autonome ontwikkelingen

01- WMO en Jeugd

3.900

0

3.900

3.000

700

700

In lijn met de raadsinformatiebrief 2020-52 ‘Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugdzorg’ wordt het additionele nadeel van € 3,9 eveneens structureel verwerkt in de programmabegroting 2021. Tegenover dit nadeel wordt een stelpost opgenomen die structureel oploopt tot € 3,2 miljoen (in 2022 € 0,9 miljoen). Deze bestaat deels uit een extra verwachte bijdrage vanuit het rijk (€ 2 miljoen) en deels dienen de lasten verlaagd te worden (€ 1,2 miljoen). In de kadernota 2021 zal verder invulling worden gegeven aan deze taakstelling.

02 - Meicirculaire 2020

-3.799

3.812

13

-1.011

-77

939

Via de meicirculaire worden de gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van de algemene uitkering en de DU en IU uitkeringen. In lijn met de Raadsinformatiebrief 2020-41 worden de mutaties verwerkt in de begroting.

03- Kapitaallasten

-314

-16

-330

-10

1.093

1.302

Deze begrotingswijziging betreft de nieuwe ramingen van rente en kapitaallasten voor 2021 en verder. Door het realistisch faseren van projecten en de toename van het nieuwe projecten en daarmee grote investeringen stijgen de kapitaallasten.

04 - Parkeerservice

195

0

195

195

195

195

Parkeerservice voert werkzaamheden uit ten behoeve van de parkeergarages en de parkeerautomaten. Dit wordt veroorzaakt door een drietal factoren: Na aanbesteding is het tarief voor het ledigen van automaten verdubbeld; De indexatie van de lonen van parkeerhandhavers; Hilversum is niet langer voordeelgemeente in de verdeling van de bijdrage over alle deelnemende gemeenten. Hierdoor stijgt de bijdrage aan parkeerservice in 2021 met €195.000 tot € 1.320.000.

05 - Treasury

-31

-20

-51

1

38

313

De jaarlijkse ramingen van de rente kosten en rente opbrengsten wordt geactualiseerd bij de begrotingsopstelling.

06 - Bouwleges

0

-296

-296

-22

40

-300

Op basis van aanstaande projecten en te verwachten projecten in de toekomst worden de geraamde inkomsten voor bouwlege aangepast. Dit betreft onder andere de  projecten Spoorzone en Anna's hoeve.

Actualisatie bestaand beleid

07 - Vrijval stelpost nominale ontwikkeling

-500

0

-500

-500

-500

-500

Als dekking voor de in de begroting opgenomen ontwikkelingen valt de daarvoor opgenomen stelpost nominale ontwikkeling vrij.

08 - 1.1 Versoberingsmaatregelen toegang jeugd - uitwerking

-125

0

-125

50

50

50

De zoekopdracht zoals opgenomen in de kadernota bij maatregelen toegang is uitgewerkt. De uitwerking heeft geleid tot de gepresenteerde mutaties.

09 - 1.2 Versoberen van enkele huidige voorzieningen - uitwerking

-40

0

-40

-100

0

0

De zoekopdracht zoals opgenomen in de kadernota bij  'Versoberen van enkele huidige voorzieningen' is uitgewerkt. De uitwerking heeft geleid tot de gepresenteerde mutaties.

10 - 1.5 Handhaving en fraude meer in eigen hand - uitwerking

100

-50

50

25

40

25

De zoekrichting handhaving verscherpen uit de kadernota is uitgewerkt. Uit de ervaringen met het door externe partners uitgevoerde handhavingsproject 'voorliggende voorzieningen’ hebben we eerder een incidentele besparing gerealiseerd. In den lande zijn op zowel Participatiewet, WMO en jeugdwet meerdere succesvolle handhavingsprojecten bekend. Doel is om over de periode 2021 – 2024 periodiek dergelijke handhavingsprojecten in te zetten waarmee de incidentele besparingen over deze periode structureel worden. Bedragen zijn gebaseerd op het eerder uitgevoerd handhavingsproject ‘voorliggende voorzieningen’ en verkregen over- en inzichten over andere, landelijke projecten. Wel is het voordeel minder groot dan bij de kadernota is aangenomen

11 - 1.14 Minimabeleid - uitwerking Hilversumpas Light

125

0

125

50

50

50

Bij de kadernota 2020 is als zoekopdracht het niet of in lightversie invoeren van de Hilversumpas opgenomen. Met deze wijziging worden de kosten voor de Lightversie opgenomen in de begroting 2021.

12 - 1.17 Dienstverlening - uitwerking

-50

0

-50

-50

-50

-50

Als onderdeel van de zoekrichtingen in de kadernota binnen organisatie & dienstverlening is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aanpassen van openingstijden van de loketten op het Sociaal Plein en het Stadskantoor. Na in kaart brengen van alle hiermee samenhangende kosten is gebleken dat het opgenomen bedrag aangepast kan worden.

13 - 1.28 Analyse resultaat voorgaande jaren

150

0

150

150

150

150

Als onderdeel van de zoekrichtingen uit de kadernota binnen leefbaarheid en levendigheid in de stad is geconstateerd dat deze minder voordeel opleveren dan was opgenomen. Om invulling te kunnen geven aan een aantal grote evenementen binnen het programma Economie zoals de Dutch Media Week wordt de besparing op deze zoekrichting deels teruggedraaid.

14 - 1.59 Kosten auto's lager - uitwerking

50

0

50

50

50

50

Als onderdeel van de zoekrichtingen in de kadernota binnen organisatie & dienstverlening is uitgezocht of het haalbaar is om een besparing te realiseren op het aantal auto's van de gemeente. Dit blijkt in combinatie met de doelstellingen een duurzame gemeente te realiseren niet haalbaar. De besparing wordt daarom teruggedraaid.

15 - Verdeling subsidie indexatie

-246

0

-246

-246

-246

-246

Bij de kadernota is er besloten budget beschikbaar te stellen voor de indexatie van subsidies. Hiervoor was een stelpost van € 500.000 opgenomen. Bij het uitwerken van de verdeling is besloten een indexatie van 2% toe te kennen aan de budgetten voor subsidies. Daarvoor is een bedrag nodig van € 254.000. Het resterende bedrag valt hiermee vrij.

16 - WSW correctie voorgaande AU

203

0

203

-33

-196

-284

Bij de meerjarige verwerking van de algemene uitkering zijn in het verleden per abuis meerjarige verschillen ontstaan. Met deze correctie komen de budgetten weer overeen met de circulaires van de algemene uitkering ten aanzien van de regelingen Wajong, Begeleiding en WSW.

17 - Specifieke Uitkering Sport (SPUK)

0

-28

-28

-101

-108

0

Op basis van de verwachte investeringen en exploitatie begroting 2021 ev. voor de sportaccommodaties, is de verwachte teruggaaf SPUK berekend.

18 - Aanpassingen MOP 2020 - 2029

225

-218

7

12

-142

-161

In de kadernota zijn de eerste cijfers opgenomen naar aanleiding van de uitwerking van de Meerjarige Onderhoudsplanning (MOP) 2020 - 2029. Bij het definitief uitwerken van de MOP zijn deze verder aangescherpt.

19 - Buurten Uitvoeringsnotitie 3.0

50

0

50

50

50

50

Voor de uitvoering van de uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 zijn plannen opgenomen voor het digitaal platform. De structurele proces- en beheerskosten voor dit digitaal platform ter hoogte van € 50.000 waren nog niet verwerkt in de begroting. In de kadernota was een zoekrichting opgenomen voor de buurtbudgetten ter hoogte van € 100.000 dit is hierdoor niet geheel haalbaar, effectief levert de zoekrichting € 50.000 op.

20 - Ecologie en landschap

90

-90

0

0

0

0

Om op het beleidsterrein ecologie en landschap de noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van biodiversiteit, natuurinclusief bouwen, hittestress en water te kunnen verrichten, wordt in 2021 incidenteel 1 extra fte ingezet. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Stedelijke ontwikkeling.

21 - Reserve beeldende kunst

16

-16

0

0

0

0

Voor het project Straatpoëzie worden in 2021 drie gedichten op gevels gerealiseerd en één gedicht op straat. Zowel het budget als de onttrekking uit de reserve wordt hiervoor verhoogd. Als gevolg hiervan is er geen onttrekking uit de reserve meer vanaf 2024.

Overige verschillen

1.380

-1.307

73

-45

-115

-42

Totaal Begroting 2021 - 2024

1.379

1.771

3.150

1.465

1.022

2.241

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04