Begroting 2021

Het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op
 • Meerjarig overzicht van baten en lasten

  bedragen x € 1.000

  Rekening

  2019

  Begroting

  2020

  Begroting

  2021

  2022

  2023

  2024

  Omschrijving

  Lasten

  Baten

  Saldo

  Lasten

  Baten

  Saldo

  Lasten

  Baten

  Saldo

  Saldo

  Saldo

  Saldo

  Programma's

  1.  Wonen en leven

  62.088

  -32.851

  29.237

  63.756

  -28.628

  35.129

  60.360

  -31.691

  28.669

  27.902

  27.241

  27.167

  2.  Zorg

  90.311

  -6.174

  84.137

  100.158

  -5.881

  94.277

  92.917

  -6.111

  86.807

  86.396

  85.701

  84.805

  3.  Werken

  59.221

  -31.723

  27.499

  58.810

  -29.327

  29.483

  54.466

  -29.313

  25.153

  23.764

  23.136

  22.915

  4.  Bestuur

  18.905

  -2.001

  16.904

  17.640

  -1.097

  16.543

  18.419

  -1.441

  16.978

  17.068

  17.013

  16.755

        Overhead

  29.797

  -835

  28.961

  31.256

  -535

  30.721

  33.236

  -462

  32.774

  31.585

  31.384

  31.025

  5.  Financiën en grondexploitaties

  9.637

  -5.026

  4.612

  6.030

  -8.916

  -2.886

  5.220

  -2.528

  2.691

  7.162

  11.830

  15.614

        Algemene dekkingsmiddelen

  0

  -425

  -425

  -169

  -187.801

  -187.970

  -136

  -186.686

  -186.823

  -191.956

  -197.463

  -200.299

        Onvoorzien

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  100

  0

  100

  100

  100

  100

        Vennootschapsbelasting

  -146

  0

  -146

  0

  0

  0

  62

  0

  62

  0

  0

  0

  Reserves

  1.  Wonen en leven

  0

  -867

  -867

  2.800

  -3.471

  -671

  800

  -2.560

  -1.760

  -379

  796

  1.300

  2.  Zorg

  0

  -1.391

  -1.391

  0

  -107

  -107

  0

  -179

  -179

  0

  0

  0

  3.  Werken

  250

  -1.881

  -1.631

  0

  -913

  -913

  0

  -235

  -235

  -235

  0

  0

  4.  Bestuur

  38

  -50

  -12

  38

  -50

  -12

  38

  -50

  -12

  38

  38

  38

  5.  Financiën en grondexploitaties

  0

  -7.203

  -7.203

  2.700

  -11.341

  -8.641

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Resultaat na mutatie reserves

  270.069

  -268.978

  1.091

  283.019

  -278.067

  4.952

  265.482

  -261.256

  4.226

  1.445

  -224

  -581

 • Toelichting op de wijzigingen

  Begrotingsontwikkeling

  Bedragen x € 1.000

  Omschrijving

  Lasten
  2021

  Baten
  2021

  Saldo
  2021

  Saldo
  2022

  Saldo
  2023

  Saldo
  2024

  Oorspronkelijke begroting 2020 - 2023

  262.038

  -262.329

  -291

  693

  -387

  77

  Raadsbesluiten

  -4.310

  5.350

  1.039

  -401

  0

  0

  Kadernota 2020

  6.375

  -6.047

  328

  -312

  -859

  -2.900

  Saldo na kadernota

  264.103

  -263.027

  1.076

  -20

  -1.247

  -2.823

  Autonome ontwikkelingen

  -244

  3.773

  3.529

  2.189

  2.025

  3.185

  Actualisatie bestaand beleid

  1.623

  -2.002

  -379

  -724

  -1.003

  -944

  Wijziging Begroting 2021 - 2024

  1.379

  1.771

  3.150

  1.465

  1.022

  2.241

  Totaal begroting 2020-2023

  265.482

  -261.256

  4.226

  1.445

  -224

  -581

  Toelichting kadernota

  Bedragen x € 1.000

  Omschrijving

  Lasten
  2021

  Baten
  2021

  Saldo
  2021

  Saldo
  2022

  Saldo
  2023

  Saldo
  2024

  Algemene uitkering & Financiële techniek

  -714

  -5.250

  -5.964

  -6.532

  -6.376

  -6.903

  Intensivering van de stad

  320

  0

  320

  -490

  -1.110

  -2.310

  Leefbaarheid in de stad

  1.662

  -947

  715

  433

  400

  449

  Levendigheid in de stad

  -562

  0

  -562

  -368

  -368

  -368

  Onderhoud vastgoed

  527

  0

  527

  549

  570

  570

  Onderwijs

  -346

  0

  -346

  718

  672

  310

  Organisatie & dienstverlening

  -28

  0

  -28

  -78

  -153

  -203

  Sociaal Domein

  5.950

  0

  5.950

  5.740

  5.790

  5.840

  Verbonden partijen

  566

  150

  716

  716

  716

  716

  Woonlasten

  -1.000

  0

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  -1.000

  Toelichting op begrotingswijzigingen

  Bedragen x € 1.000

  Omschrijving

  Lasten
  2021

  Baten
  2021

  Saldo
  2021

  Saldo
  2022

  Saldo
  2023

  Saldo
  2024

  Autonome ontwikkelingen

  01- WMO en Jeugd

  3.900

  0

  3.900

  3.000

  700

  700

  In lijn met de raadsinformatiebrief 2020-52 ‘Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugdzorg’ wordt het additionele nadeel van € 3,9 eveneens structureel verwerkt in de programmabegroting 2021. Tegenover dit nadeel wordt een stelpost opgenomen die structureel oploopt tot € 3,2 miljoen (in 2022 € 0,9 miljoen). Deze bestaat deels uit een extra verwachte bijdrage vanuit het rijk (€ 2 miljoen) en deels dienen de lasten verlaagd te worden (€ 1,2 miljoen). In de kadernota 2021 zal verder invulling worden gegeven aan deze taakstelling.

  02 - Meicirculaire 2020

  -3.799

  3.812

  13

  -1.011

  -77

  939

  Via de meicirculaire worden de gemeenten geïnformeerd over de ontwikkelingen van de algemene uitkering en de DU en IU uitkeringen. In lijn met de Raadsinformatiebrief 2020-41 worden de mutaties verwerkt in de begroting.

  03- Kapitaallasten

  -314

  -16

  -330

  -10

  1.093

  1.302

  Deze begrotingswijziging betreft de nieuwe ramingen van rente en kapitaallasten voor 2021 en verder. Door het realistisch faseren van projecten en de toename van het nieuwe projecten en daarmee grote investeringen stijgen de kapitaallasten.

  04 - Parkeerservice

  195

  0

  195

  195

  195

  195

  Parkeerservice voert werkzaamheden uit ten behoeve van de parkeergarages en de parkeerautomaten. Dit wordt veroorzaakt door een drietal factoren: Na aanbesteding is het tarief voor het ledigen van automaten verdubbeld; De indexatie van de lonen van parkeerhandhavers; Hilversum is niet langer voordeelgemeente in de verdeling van de bijdrage over alle deelnemende gemeenten. Hierdoor stijgt de bijdrage aan parkeerservice in 2021 met €195.000 tot € 1.320.000.

  05 - Treasury

  -31

  -20

  -51

  1

  38

  313

  De jaarlijkse ramingen van de rente kosten en rente opbrengsten wordt geactualiseerd bij de begrotingsopstelling.

  06 - Bouwleges

  0

  -296

  -296

  -22

  40

  -300

  Op basis van aanstaande projecten en te verwachten projecten in de toekomst worden de geraamde inkomsten voor bouwlege aangepast. Dit betreft onder andere de  projecten Spoorzone en Anna's hoeve.

  Actualisatie bestaand beleid

  07 - Vrijval stelpost nominale ontwikkeling

  -500

  0

  -500

  -500

  -500

  -500

  Als dekking voor de in de begroting opgenomen ontwikkelingen valt de daarvoor opgenomen stelpost nominale ontwikkeling vrij.

  08 - 1.1 Versoberingsmaatregelen toegang jeugd - uitwerking

  -125

  0

  -125

  50

  50

  50

  De zoekopdracht zoals opgenomen in de kadernota bij maatregelen toegang is uitgewerkt. De uitwerking heeft geleid tot de gepresenteerde mutaties.

  09 - 1.2 Versoberen van enkele huidige voorzieningen - uitwerking

  -40

  0

  -40

  -100

  0

  0

  De zoekopdracht zoals opgenomen in de kadernota bij  'Versoberen van enkele huidige voorzieningen' is uitgewerkt. De uitwerking heeft geleid tot de gepresenteerde mutaties.

  10 - 1.5 Handhaving en fraude meer in eigen hand - uitwerking

  100

  -50

  50

  25

  40

  25

  De zoekrichting handhaving verscherpen uit de kadernota is uitgewerkt. Uit de ervaringen met het door externe partners uitgevoerde handhavingsproject 'voorliggende voorzieningen’ hebben we eerder een incidentele besparing gerealiseerd. In den lande zijn op zowel Participatiewet, WMO en jeugdwet meerdere succesvolle handhavingsprojecten bekend. Doel is om over de periode 2021 – 2024 periodiek dergelijke handhavingsprojecten in te zetten waarmee de incidentele besparingen over deze periode structureel worden. Bedragen zijn gebaseerd op het eerder uitgevoerd handhavingsproject ‘voorliggende voorzieningen’ en verkregen over- en inzichten over andere, landelijke projecten. Wel is het voordeel minder groot dan bij de kadernota is aangenomen

  11 - 1.14 Minimabeleid - uitwerking Hilversumpas Light

  125

  0

  125

  50

  50

  50

  Bij de kadernota 2020 is als zoekopdracht het niet of in lightversie invoeren van de Hilversumpas opgenomen. Met deze wijziging worden de kosten voor de Lightversie opgenomen in de begroting 2021.

  12 - 1.17 Dienstverlening - uitwerking

  -50

  0

  -50

  -50

  -50

  -50

  Als onderdeel van de zoekrichtingen in de kadernota binnen organisatie & dienstverlening is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aanpassen van openingstijden van de loketten op het Sociaal Plein en het Stadskantoor. Na in kaart brengen van alle hiermee samenhangende kosten is gebleken dat het opgenomen bedrag aangepast kan worden.

  13 - 1.28 Analyse resultaat voorgaande jaren

  150

  0

  150

  150

  150

  150

  Als onderdeel van de zoekrichtingen uit de kadernota binnen leefbaarheid en levendigheid in de stad is geconstateerd dat deze minder voordeel opleveren dan was opgenomen. Om invulling te kunnen geven aan een aantal grote evenementen binnen het programma Economie zoals de Dutch Media Week wordt de besparing op deze zoekrichting deels teruggedraaid.

  14 - 1.59 Kosten auto's lager - uitwerking

  50

  0

  50

  50

  50

  50

  Als onderdeel van de zoekrichtingen in de kadernota binnen organisatie & dienstverlening is uitgezocht of het haalbaar is om een besparing te realiseren op het aantal auto's van de gemeente. Dit blijkt in combinatie met de doelstellingen een duurzame gemeente te realiseren niet haalbaar. De besparing wordt daarom teruggedraaid.

  15 - Verdeling subsidie indexatie

  -246

  0

  -246

  -246

  -246

  -246

  Bij de kadernota is er besloten budget beschikbaar te stellen voor de indexatie van subsidies. Hiervoor was een stelpost van € 500.000 opgenomen. Bij het uitwerken van de verdeling is besloten een indexatie van 2% toe te kennen aan de budgetten voor subsidies. Daarvoor is een bedrag nodig van € 254.000. Het resterende bedrag valt hiermee vrij.

  16 - WSW correctie voorgaande AU

  203

  0

  203

  -33

  -196

  -284

  Bij de meerjarige verwerking van de algemene uitkering zijn in het verleden per abuis meerjarige verschillen ontstaan. Met deze correctie komen de budgetten weer overeen met de circulaires van de algemene uitkering ten aanzien van de regelingen Wajong, Begeleiding en WSW.

  17 - Specifieke Uitkering Sport (SPUK)

  0

  -28

  -28

  -101

  -108

  0

  Op basis van de verwachte investeringen en exploitatie begroting 2021 ev. voor de sportaccommodaties, is de verwachte teruggaaf SPUK berekend.

  18 - Aanpassingen MOP 2020 - 2029

  225

  -218

  7

  12

  -142

  -161

  In de kadernota zijn de eerste cijfers opgenomen naar aanleiding van de uitwerking van de Meerjarige Onderhoudsplanning (MOP) 2020 - 2029. Bij het definitief uitwerken van de MOP zijn deze verder aangescherpt.

  19 - Buurten Uitvoeringsnotitie 3.0

  50

  0

  50

  50

  50

  50

  Voor de uitvoering van de uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 zijn plannen opgenomen voor het digitaal platform. De structurele proces- en beheerskosten voor dit digitaal platform ter hoogte van € 50.000 waren nog niet verwerkt in de begroting. In de kadernota was een zoekrichting opgenomen voor de buurtbudgetten ter hoogte van € 100.000 dit is hierdoor niet geheel haalbaar, effectief levert de zoekrichting € 50.000 op.

  20 - Ecologie en landschap

  90

  -90

  0

  0

  0

  0

  Om op het beleidsterrein ecologie en landschap de noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van biodiversiteit, natuurinclusief bouwen, hittestress en water te kunnen verrichten, wordt in 2021 incidenteel 1 extra fte ingezet. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Stedelijke ontwikkeling.

  21 - Reserve beeldende kunst

  16

  -16

  0

  0

  0

  0

  Voor het project Straatpoëzie worden in 2021 drie gedichten op gevels gerealiseerd en één gedicht op straat. Zowel het budget als de onttrekking uit de reserve wordt hiervoor verhoogd. Als gevolg hiervan is er geen onttrekking uit de reserve meer vanaf 2024.

  Overige verschillen

  1.380

  -1.307

  73

  -45

  -115

  -42

  Totaal Begroting 2021 - 2024

  1.379

  1.771

  3.150

  1.465

  1.022

  2.241

 • Uitgangspunten

  In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten waarlangs de begroting 2021-2024 is uitgewerkt weergegeven.
  We streven een begroting na die aan de volgende uitgangspunten voldoet:

  1. Concreet
  2. Financieel gezond (positief begrotingssaldo)
  3. Uitvoerbaar
  4. Leesbaar voor burgers
  5. Passend binnen wettelijke kaders

  Omschrijving

  Uitgangspunt

  Lonen en pensioenpremie

  1,9% voor 2021 ev. (t.o.v. begroting 2020)

  Prijsindexering (materiele budgetten) en subsidies)

  0% (t.o.v. begroting 2020)

  Subsidie indexatie

  2% (t.o.v. begroting 2020)

  Afvalstoffenheffing

  6,5%

  Rioolheffing

  0,46%

  Marktgelden

  Woensdag: 0%
  Zaterdag: 0%

  Overige lokale leges, rechten en heffingen

  1,5% (of conform het wettelijk vastgestelde tarief)

  Rekenrentes

  Investeringen
  Grondexploitaties
  Voorziening grondexploitaties

  1,40%
  1,50%
  2,00%

  Algemene uitkering

  Meicirculaire 2020

  (Financiële) regels

  BBV, Financiële verordening gemeente Hilversum 2018, Coalitieakkoord 2018-2022

  Ontwikkelingen

  Begroting 2020
  ( 1 januari)

  Begroting 2021
  ( 1 januari)

  Aantal inwoners*

  90.226

  91.022

    Waarvan 0 t/m 19 jaar

  20.447

  19.934

    Waarvan 20 t/m 64 jaar

  52.664

  53.703

    Waarvan 65 jaar en ouder

  17.115

  17.385

  Aantal uitkeringsgerechtigden

  2.200

  1.990

  (WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ, Adreslozen)

  Aantal woonruimten

  42.262

  42.676

  *per 1 juli 2020

  Lonen
  De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Er is nog geen indicatie over de wijzigingen in de cao per 2021. Om komende aanpassingen te dekken is er in deze begroting een stelpost opgenomen van € 1 miljoen, dit staat gelijk aan een stijging van 1,9%.

  Prijsindexering
  Het Centraal Planbureau berekent doorlopend het Nationaal Consumentenprijsindex (CPI). Met deze indexering wordt een schatting gemaakt van de verwachte prijsstijging van producten en diensten. Het CPI voor 2021 is geraamd op 1,5%. De budgetten zijn niet verhoogd met dit percentage. Uiteraard heeft de organisatie wel getoetst of de budgetten toereikend zijn voor de geplande activiteiten, en zijn ze bijgesteld als dat onontkoombaar was. De noodzaak van een automatische prijsbijstelling vervalt hiermee.

  Subsidie indexatie
  Bij de behandeling van de begroting 2020 is met de motie M19/136 Subsidie-indexatie aan het college de vraag gesteld om het huidige subsidie-indexatiebeleid te heroverwegen en hierover in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Bij de kadernota hiervoor er een stelpost van € 500.000 opgenomen. Bij deze begroting wordt een subsidie indexatie van 2% voorgesteld. Daarmee is niet het volledige bedrag van de stelpost nodig en het meerdere valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

  Afvalstoffenheffing, rioolheffing en marktgelden
  Uitgangspunt voor de afvalstoffen- en rioolheffing en marktgelden is, het kostendekkender maken van het tarief. De afvalstoffenheffing en rioolheffing worden voor 99% kostendekkend. De afvalstoffenheffing stijgt met 6,5% en de rioolheffing met 0,46%. Voor de marktgelden komt de kostendekking op 85%. Het tarief stijgt in 2021 niet.

  Overige lokale leges, rechten en heffingen
  Conform bestendig beleid stijgen de overige lokale leges, rechten en heffingen met het inflatiepercentage van 1,5% of conform het wettelijk vastgestelde tarief (bijvoorbeeld: rijbewijs, paspoort). In overeenstemming met de financiële verordening worden de tarieven jaarlijks door de raad vastgesteld (art 13).

  Kostentoerekening
  Ten behoeve van het bepalen van de kostendekkendheid van leges, rechten en heffingen wordt van de betreffende producten de kostprijs berekend. Volgens de nieuwe financiële verordening worden hierbij betrokken: (1) overheadkosten; (2) rente van ingezet vreemd vermogen; (3) bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen; (4) afschrijvingskosten van in gebruik zijnde activa.

  Investeringen
  De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn opgenomen in het investeringsprogramma 2021-2024. De rentelasten zijn berekend tegen een renteomslag van 1,4%.
  De in de begroting opgenomen investeringen worden bij het vaststellen van de begroting door de raad automatisch geautoriseerd, tenzij de raad aangeeft dat hij voor bepaalde investeringen een apart raadsvoorstel wil (art 5 lid 3 Financiële verordening 2018).

  Grondexploitaties
  De rente die conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording toegerekend wordt aan grondexploitaties is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor 2021 is dit rentepercentage 1,5%.
  Toekomstige verliezen op negatieve grondexploitaties zijn gedekt middels de voorziening negatieve grondexploitaties. Er wordt gewerkt met een rentetoerekening van 2,0%, conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording.

  Algemene uitkering
  Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2020 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren en de laatste fase van de herijking van het gemeentefonds.

  (Financiële) regels
  Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de financiële verordening gemeente Hilversum 2018 (vastgesteld 12 juli 2017), het BBV en het coalitieakkoord 2018-2022.

 • Overzicht van incidentele baten en lasten

   bedragen x € 1.000

  Begroting 2021

  Nr

  Omschrijving

  lasten

  baten

  saldo

  2022

  2023

  2024

  Totaal structurele lasten en baten begroting 2021

  259.285

  -256.857

  2.428

  -201

  -1.821

  -1.881

  1. Vooruitlopend op de omgevingswet moet er een nieuw bestemmingsplan (1221) gemaakt worden conform de nieuwe eisen van de omgevingswet. Na aanbesteding is gebleken dat er een tekort is van € 100.000 om dit bestemmingsplan op te stellen voor dit gebied.
  2. De opgenomen middelen worden ingezet voor het ontwikkelen van de woonvisie en het verder vormgeven van prestatie afspraken met woon coöperaties
  3. Dit betreft incidentele lasten voor de aanschaf van wagens en materialen.
  4. Onderdeel van de HOV overeenkomst met de provincie van januari 2014 is de uitvoering van deelproject 9 door Hilversum in opdracht van de provincie Noord Holland. Na afronding van de werkzaamheden worden de kosten verrekend met de ontvangen voorschotten. Zie ook de raadsinformatiebrief 2018-48.
  5. In de kadernota  2020 is opgenomen dat er in 2021 een eenmalige investering wordt gedaan van €  35.000 voor de aanleg van vaste beplanting. Hierdoor wordt er vanaf 2021 € 53.000 structureel bezuinigd op het onderhoud van de raadhuistuin, hetgeen ook als zodanig in de begroting 2021 is verwerkt.
  6. Groenbeleidsplan. De basis van beleid met betrekking tot natuur - inclusief bouwen vormen natuuronderzoeken per wijk (veelal gedaan in het kader van bestemmingsplannen). Deze zijn echter niet meer actueel of voldoen niet aan de (Rijks-) regelgeving, Teneinde alle benodigde natuuronderzoeken te actualiseren is het begrote bedrag voor 2021 eenmalig opgehoogd.
  7. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de kastanjebomen was aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is niet te bestrijden en de voortgang van de ziekte is grillig. Om te voorkomen dat er kaalslag ontstaat (zonder vervanging), is er incidenteel extra budget beschikbaar gesteld.
  8. In programma duurzaamheid is het onderdeel energietransitie een college prioriteit. De opgenomen middelen zijn bedoeld om hieraan uitvoering te geven.
  9. Voor de sanering van railverkeerslawaai ontvangen wij middelen van het Rijk. Het betreft hier het plaatsen van minischermen.
  10. Er zijn extra budgetten opgenomen voor de burgemeestersgalerij en het creëren van plekken voor poëzie in de openbare ruimte. Dit wordt jaarlijks gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
  11. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn nog niet volledig kostendekkend. Het ontstane nadeel wordt in de begroting en meerjarenraming gedekt door een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing.
  12. Met de Nederlandse Spoorwegen is in 2020 een overeenkomst gesloten om in 2021 in het weekend een nachttrein op het traject Utrecht-Hilversum-Amsterdam te laten rijden. Deze kosten worden in 2021 gedekt uit de reserve mobiliteitsfonds
  13. Stedelijke ontwikkeling. Voor de voorbereiding van de ontwikkeling van de Spoorzone (gebiedsagenda 1221) is zowel in 2021 als in 2022 een budget van € 100.000 beschikbaar. Daarnaast zijn er in 2021 voorbereidingskredieten opgenomen voor het Stationsgebied en de kleine spoorbomen. De invoeringskosten van de Omgevingswet lopen nog door in 2021 en 2022. Tot slot zijn er budgetten uitgetrokken voor extra capaciteit ten behoeve van het projectenportfolio voor de 2021.
  14. Aan de reserve stedelijke ontwikkeling worden in de komende jaren toevoegingen gedaan uit algemene middelen, maar ook met incidentele opbrengsten uit vastgoed verkopen. De intentie is om de toevoegingen uit de algemene middelen structureel te verwerken. Echter vanuit het oogpunt van de wetgever worden deze toevoegingen incidenteel aangemerkt.
  15. Ten behoeve van extra formatie ecologie en landschap is voor 2021 en 2022 ook extra budget opgenomen. De dekking van een groot deel van de hierboven genoemde zaken vindt plaats door een onttrekking aan de reserve stedelijke vernieuwing.
  16. Voor onderwijshuisvesting is een Integraal Huisvestingplan (IHP) voor de komende 16 jaar opgesteld en door de Raad vastgesteld in mei 2020. In 2021 valt het restant van de reserve Onderwijs-gebouwen vrij. Voor 2022 en 2023 zijn incidentele lasten opgenomen voor tijdelijke huisvesting en afwaardering van schoolgebouwen die worden gesloopt voor nieuwbouw. Voor 2021 en 2022 wordt er € 280.000 extra uitgetrokken voor huurvergoedingen tot er nieuwbouw is gepleegd.
  17. Onder andere bij WMO-rolstoelen, WMO-vervoersvoorzieningen en Jeugdhulp zijn in de Programmabegroting 2021 structurele besparingen opgenomen. Van enkele besparingen verwachten we dat deze vanaf 2022 oplopen. Derhalve is er dan voor 2021 nog incidenteel een hoger budget beschikbaar.
  18. Voor de transformatie-agenda’s en intensiveringen in het sociaal domein (schuldhulpverlening, minimabeleid, WMO/welzijn en uitstroom/aan het werk) zijn in de jaren 2021 en 2022 extra middelen in de begroting opgenomen. Over de specifieke plannen zijn nota’s aan de raad voorgelegd.
  19. Gemeentelijk minimabeleid/SHV. Budget is in 2021 nog incidenteel hoger, daarna loopt de meerjarige taakstellende bezuiniging op.
  20. Voor de periode 2021 en 2022 zal als pilot een diversiteitsraad worden ingesteld. Na afloop van deze periode volgt een evaluatie.
  21. Voor de voorbereiding en de ontwikkeling van het smart city platform zijn in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld.
  22. In het coalitieakkoord 2018-2022 is prioriteit gegeven aan het verder uitwerken van Smart City. Het budget in 2021 betreft de laatste fase van de aanloopkosten van het dataplatform.
  23. Bijstandslasten. Dit betreft geen incidentele budgetten, maar meerjarige verschillende budgetten gebaseerd op verwachte mutaties van het macrobudget BUIG
  24. Bewindvoering. Dit is geen incidenteel budget, maar een meerjarige taakstellende bezuiniging die oploopt na 2021.
  25. Hilversumpas. 2021 € 75.000 incidenteel budget voor E-diensten inzake Hpas en minimabeleid.
  26. De Raad heeft op 26 juni 2019 het uitvoeringsplan ‘Focus op werk’ vastgesteld. Er wordt naar gestreefd om 25% meer mensen aan het werk te krijgen. Vanaf 2019 helpen we jaarlijks 267 mensen aan werk. Dat zijn er 53 per jaar meer dan daarvoor. De daartoe benodigde extra middelen worden uit de hiervoor bestemde reserve gedekt.
  27. Om burgers te stimuleren te gaan stemmen zijn middelen beschikbaar voor de promotie van de verkiezingen. Hiervoor worden o.a. debatavonden georganiseerd.
  28. Bij het aantreden van een nieuwe raad worden gsm’s en iPads of laptops beschikbaar gesteld aan de raads- en commissieleden.
  29. Om de incidentele lasten uit de reorganisatie ‘Transitie personeel’ te dekken, zijn middelen in de reserve transitie personeel gestort. De laatste middelen zullen in 2021 gebruikt worden.
  30. De fiscale winst m.b.t. de grondexploitaties Anna's Hoeve en Egelshoek is geraamd op € 347.000. De af te dragen VPB bedraagt hiervoor voor 2021 afgerond € 62.000.
  31. In de begroting is rekening gehouden met verkoopopbrengsten van niet strategisch bezit Vanuit het afstoten van niet-strategisch vastgoed wordt er voor 2021 (net als 2020) rekening gehouden met een incidentele verkoop opbrengst van € 250.000.
  32. De resultaten uit de grondexploitaties zijn opgenomen conform de actualisatie grondexploitaties 2020 (raad 6 mei 2020).
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04