Begroting 2021

Het overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten

Uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten waarlangs de begroting 2021-2024 is uitgewerkt weergegeven.
We streven een begroting na die aan de volgende uitgangspunten voldoet:

1. Concreet
2. Financieel gezond (positief begrotingssaldo)
3. Uitvoerbaar
4. Leesbaar voor burgers
5. Passend binnen wettelijke kaders

Omschrijving

Uitgangspunt

Lonen en pensioenpremie

1,9% voor 2021 ev. (t.o.v. begroting 2020)

Prijsindexering (materiele budgetten) en subsidies)

0% (t.o.v. begroting 2020)

Subsidie indexatie

2% (t.o.v. begroting 2020)

Afvalstoffenheffing

6,5%

Rioolheffing

0,46%

Marktgelden

Woensdag: 0%
Zaterdag: 0%

Overige lokale leges, rechten en heffingen

1,5% (of conform het wettelijk vastgestelde tarief)

Rekenrentes

Investeringen
Grondexploitaties
Voorziening grondexploitaties

1,40%
1,50%
2,00%

Algemene uitkering

Meicirculaire 2020

(Financiële) regels

BBV, Financiële verordening gemeente Hilversum 2018, Coalitieakkoord 2018-2022

Ontwikkelingen

Begroting 2020
( 1 januari)

Begroting 2021
( 1 januari)

Aantal inwoners*

90.226

91.022

  Waarvan 0 t/m 19 jaar

20.447

19.934

  Waarvan 20 t/m 64 jaar

52.664

53.703

  Waarvan 65 jaar en ouder

17.115

17.385

Aantal uitkeringsgerechtigden

2.200

1.990

(WWB -incl. WIJ-, BBZ, IOAW, IOAZ, Adreslozen)

Aantal woonruimten

42.262

42.676

*per 1 juli 2020

Lonen
De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Er is nog geen indicatie over de wijzigingen in de cao per 2021. Om komende aanpassingen te dekken is er in deze begroting een stelpost opgenomen van € 1 miljoen, dit staat gelijk aan een stijging van 1,9%.

Prijsindexering
Het Centraal Planbureau berekent doorlopend het Nationaal Consumentenprijsindex (CPI). Met deze indexering wordt een schatting gemaakt van de verwachte prijsstijging van producten en diensten. Het CPI voor 2021 is geraamd op 1,5%. De budgetten zijn niet verhoogd met dit percentage. Uiteraard heeft de organisatie wel getoetst of de budgetten toereikend zijn voor de geplande activiteiten, en zijn ze bijgesteld als dat onontkoombaar was. De noodzaak van een automatische prijsbijstelling vervalt hiermee.

Subsidie indexatie
Bij de behandeling van de begroting 2020 is met de motie M19/136 Subsidie-indexatie aan het college de vraag gesteld om het huidige subsidie-indexatiebeleid te heroverwegen en hierover in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Bij de kadernota hiervoor er een stelpost van € 500.000 opgenomen. Bij deze begroting wordt een subsidie indexatie van 2% voorgesteld. Daarmee is niet het volledige bedrag van de stelpost nodig en het meerdere valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Afvalstoffenheffing, rioolheffing en marktgelden
Uitgangspunt voor de afvalstoffen- en rioolheffing en marktgelden is, het kostendekkender maken van het tarief. De afvalstoffenheffing en rioolheffing worden voor 99% kostendekkend. De afvalstoffenheffing stijgt met 6,5% en de rioolheffing met 0,46%. Voor de marktgelden komt de kostendekking op 85%. Het tarief stijgt in 2021 niet.

Overige lokale leges, rechten en heffingen
Conform bestendig beleid stijgen de overige lokale leges, rechten en heffingen met het inflatiepercentage van 1,5% of conform het wettelijk vastgestelde tarief (bijvoorbeeld: rijbewijs, paspoort). In overeenstemming met de financiële verordening worden de tarieven jaarlijks door de raad vastgesteld (art 13).

Kostentoerekening
Ten behoeve van het bepalen van de kostendekkendheid van leges, rechten en heffingen wordt van de betreffende producten de kostprijs berekend. Volgens de nieuwe financiële verordening worden hierbij betrokken: (1) overheadkosten; (2) rente van ingezet vreemd vermogen; (3) bijdragen en onttrekkingen aan voorzieningen; (4) afschrijvingskosten van in gebruik zijnde activa.

Investeringen
De kapitaallasten van voorgenomen investeringen zijn opgenomen in het investeringsprogramma 2021-2024. De rentelasten zijn berekend tegen een renteomslag van 1,4%.
De in de begroting opgenomen investeringen worden bij het vaststellen van de begroting door de raad automatisch geautoriseerd, tenzij de raad aangeeft dat hij voor bepaalde investeringen een apart raadsvoorstel wil (art 5 lid 3 Financiële verordening 2018).

Grondexploitaties
De rente die conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording toegerekend wordt aan grondexploitaties is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen. Voor 2021 is dit rentepercentage 1,5%.
Toekomstige verliezen op negatieve grondexploitaties zijn gedekt middels de voorziening negatieve grondexploitaties. Er wordt gewerkt met een rentetoerekening van 2,0%, conform het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording.

Algemene uitkering
Bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, uitgegaan van de meicirculaire 2020 en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren en de laatste fase van de herijking van het gemeentefonds.

(Financiële) regels
Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de financiële verordening gemeente Hilversum 2018 (vastgesteld 12 juli 2017), het BBV en het coalitieakkoord 2018-2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04