Begroting 2021

Bijlagen

Overzicht van taakvelden per programma

Overzicht van taakvelden per programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

2022

2023

2024

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.10

Mutaties reserves

800

-2.560

-1.760

-379

796

1.300

0.63

Parkeerbelasting

56

-4.435

-4.380

-4.380

-4.381

-4.381

2.1

Verkeer en vervoer

13.994

-546

13.448

13.125

13.237

13.139

2.2

Parkeren

4.007

-1.325

2.682

2.586

2.581

2.607

2.4

Economische havens en waterwegen

395

-66

329

356

426

424

5.1

Sportbeleid en activering

977

-5

971

973

969

973

5.2

Sportaccommodaties

2.931

-1.073

1.858

1.838

1.804

1.712

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.887

-496

3.391

3.364

3.358

3.346

5.4

Musea

1.371

-338

1.033

1.028

1.026

1.026

5.5

Cultureel erfgoed

534

-98

437

534

545

569

5.6

Media

1.680

-1

1.679

1.678

1.678

1.678

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.642

-355

6.287

5.956

6.044

5.955

7.2

Riolering

5.199

-7.917

-2.718

-2.164

-2.220

-2.206

7.3

Afval

8.623

-10.994

-2.371

-3.007

-3.316

-3.294

7.4

Milieubeheer

2.921

-476

2.445

2.425

2.319

2.331

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

635

-535

100

105

109

106

8.1

Ruimtelijke ordening

2.661

-316

2.345

2.212

1.731

1.731

8.3

Wonen en bouwen

3.848

-2.714

1.134

1.274

1.332

1.451

0.10

Mutaties reserves

0

-179

-179

4.2

Onderwijshuisvesting

8.373

-221

8.151

8.790

8.404

7.510

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.625

-3.844

1.781

2.127

2.126

2.126

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

9.519

-348

9.170

9.153

9.104

9.104

6.2

Toegang

1.942

-2

1.940

1.947

1.999

1.996

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.135

-32

3.103

3.018

3.015

3.015

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

20.211

-569

19.642

18.737

18.532

18.532

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

17.419

-8

17.411

16.991

16.888

16.888

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

20.334

-1.001

19.333

19.371

19.371

19.372

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

3.247

-3

3.244

3.239

3.238

3.238

7.1

Volksgezondheid

3.113

-81

3.031

3.023

3.023

3.023

0.10

Mutaties reserves

0

-235

-235

-235

3.1

Economische ontwikkeling

2.364

-5

2.359

2.302

2.301

2.301

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

47

0

47

47

46

46

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

233

-573

-340

-358

-365

-365

3.4

Economische promotie

857

0

856

706

705

705

6.3

Inkomensregelingen

40.035

-28.718

11.317

10.227

9.933

9.918

6.4

Begeleide participatie

6.554

0

6.553

6.296

6.136

5.888

6.5

Arbeidsparticipatie

4.375

-16

4.360

4.545

4.379

4.421

0.1

Bestuur

4.053

-1

4.051

4.098

4.027

4.027

0.10

Mutaties reserves

38

-50

-12

38

38

38

0.2

Burgerzaken

2.045

-1.284

761

793

824

565

0.4

Overhead

33.236

-462

32.774

31.585

31.384

31.025

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

8.718

-14

8.704

8.697

8.689

8.689

1.2

Openbare orde en veiligheid

3.603

-142

3.461

3.481

3.474

3.474

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.315

-1.526

790

981

809

878

0.5

Treasury

-136

-390

-526

-635

-752

-512

0.61

OZB woningen

557

-12.310

-11.753

-11.968

-12.332

-12.640

0.62

OZB niet-woningen

638

-10.228

-9.590

-10.023

-10.274

-10.476

0.64

Belastingen overig

1.018

-1.201

-183

-189

-190

-190

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-162.850

-162.850

-167.236

-172.014

-174.581

0.8

Overige baten en lasten

-189

0

-189

3.811

8.234

11.949

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

62

0

62

8.2

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

980

-711

270

564

986

986

Totaal

265.482

-261.256

4.226

1.445

-224

-581

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04