Begroting 2021

De uiteenzetting van de financiële positie

Investeringen

Investeringen

Toelichting bij: Investeringen

Het investeringsprogramma 2021-2024 bevat als basis de jaarschijven 2021 tot en met 2023 uit het IP 2020-2023 in de begroting 2020. Vervolgens zijn deze jaarschijven geactualiseerd naar aanleiding van nadien genomen besluiten en nieuwe aanmeldingen. Bovendien zijn verschuivingen tussen de jaarschijven verwerkt en nieuwe aanmeldingen in de jaarschijf 2024 verwerkt.

De aanmeldingen voor de nieuwe jaarschijf 2024 bestaan in hoofdzaak uit de bekende bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van bestaande meerjarige onderhoudsprogramma’s voor onderwijs-huisvesting en openbare ruimte (wegen, riolering, groen, verlichting etc.). Ook zijn de gebruikelijke investeringen voor informatievoorziening en automatisering opgenomen.

Spaarvoorziening riolering
Met ingang van dit begrotingsjaar wordt op de investeringskredieten die betrekking hebben op de riolering, ieder jaar een bedrag uit de spaarvoorziening riolering in mindering gebracht. Dit heeft als effect dat de kapitaallasten van deze investeringen nihil zijn.

Stationsgebied
In het Stationsgebied is er sprake van een vermenging van investeringen en uitgaven die uit hoofde van een grondexploitatie worden gedaan. Ten tijde van de opstelling van het investeringsprogramma was de te volgen financiële strategie hierin nog niet voldoende uitgewerkt.  De in de komende jaren te verwachten investeringen in onder andere de bouw van de fietsenkelder, verplaatsing busstation en aanpassing van de centrumring zijn om die reden niet in het investeringsprogramma opgenomen.
De investeringen die betrekking hebben op de Kleine Spoorbomen en de Verbetering Doorstroming Buitenring Noord zijn wel opgenomen in het investeringsprogramma.

Autorisatie investeringskredieten
Investeringen maken via de kapitaallasten (rente en afschrijving) deel uit van de exploitatiebegroting. Bij de vaststelling van de begroting/meerjarenraming wordt tegelijkertijd de investeringskolom voor het komende jaar (2021) door de raad geaccordeerd. De financiële ruimte voor de investeringen is dan gereserveerd voor het komende jaar. Dit geldt niet voor alle investeringen. Bij het vaststellen van de begroting wordt ook bepaald voor welke investeringsvoorstellen het college op een later tijdstip naar de raad zal gaan voor de autorisatie van het krediet. Deze investeringen zijn in het investeringsprogramma met een sterretje gemarkeerd.
Als regel geldt dat (1) het bestedingsdoel (wat willen we bereiken), (2) de planning (deze is de basis voor de bestedingstermijn van het budget), (3) de onderbouwde financiële raming (de basis voor het begrote bedrag) en (4) het uitvoeringsplan (welke activiteiten zijn nodig) van investeringen helder moeten zijn. Voor investeringen op het gebied van het beheer (van bijvoorbeeld de openbare ruimte) is dit in de regel zo, omdat daar door de raad vastgestelde onderhoudsplannen onder liggen die voorzien zijn van een uitvoeringsplanning. Investeringen die niet aan deze voorwaarden voldoen worden geschrapt. Dit is een uitvloeisel van de zogenaamde beukennoten-wet.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04