Begroting 2021

De uiteenzetting van de financiële positie

Meerjarige balans

Meerjarige balans

 

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

ACTIVA 

2021

2021

2022

2023

2024

Immateriële vaste activa

2.779

2.682

2.585

2.488

2.391

Materiële vaste activa

286.922

298.064

307.715

321.486

345.107

Financiële vaste activa

5.004

4.854

4.704

4.604

4.504

Voorraden

3.747

-1.437

39

39

39

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

6

6

6

6

6

Overlopende activa

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

TOTAAL

323.457

329.169

340.049

353.623

377.047

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

Meerjarenbalans (Bedragen X € 1.000)

Beginbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

Eindbalans

PASSIVA 

2021

2021

2022

2023

2024

Eigen vermogen

71.760

69.575

68.999

69.833

71.171

Saldo Begroting

0

-4.226

-1.445

224

581

Voorzieningen

12.190

10.287

10.287

10.287

10.287

Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar 

174.004

185.368

192.198

202.894

225.391

Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar

53.503

55.166

57.011

57.385

56.617

Overlopende passiva 

12.000

13.000

13.000

13.000

13.000

TOTAAL

323.457

329.169

340.049

353.623

377.047

Toelichting bij: Meerjarige balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder andere de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

De presentatie moet aansluiten bij de balans in de jaarrekening maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In de prognose zitten een aantal aannames omdat de toekomstige mutaties ongewis zijn.

Bij de prognose van de eindbalansen van de jaren 2021 t/m 2024 is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiende uit;

  • Het investeringsprogramma 2021-2023
  • Openstaande kredieten uit voorgaande jaren
  • De actualisatie grondexploitaties 2020
  • De mutaties in de reserves en voorzieningen
  • De reguliere begroting 2021 inclusief meerjarenraming
  • De financieringsbehoefte voor de jaren 2021 t/m 2024
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04