Begroting 2021

Het overzicht van baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

 bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Nr

Omschrijving

lasten

baten

saldo

2022

2023

2024

Totaal structurele lasten en baten begroting 2021

259.285

-256.857

2.428

-201

-1.821

-1.881

 1. Vooruitlopend op de omgevingswet moet er een nieuw bestemmingsplan (1221) gemaakt worden conform de nieuwe eisen van de omgevingswet. Na aanbesteding is gebleken dat er een tekort is van € 100.000 om dit bestemmingsplan op te stellen voor dit gebied.
 2. De opgenomen middelen worden ingezet voor het ontwikkelen van de woonvisie en het verder vormgeven van prestatie afspraken met woon coöperaties
 3. Dit betreft incidentele lasten voor de aanschaf van wagens en materialen.
 4. Onderdeel van de HOV overeenkomst met de provincie van januari 2014 is de uitvoering van deelproject 9 door Hilversum in opdracht van de provincie Noord Holland. Na afronding van de werkzaamheden worden de kosten verrekend met de ontvangen voorschotten. Zie ook de raadsinformatiebrief 2018-48.
 5. In de kadernota  2020 is opgenomen dat er in 2021 een eenmalige investering wordt gedaan van €  35.000 voor de aanleg van vaste beplanting. Hierdoor wordt er vanaf 2021 € 53.000 structureel bezuinigd op het onderhoud van de raadhuistuin, hetgeen ook als zodanig in de begroting 2021 is verwerkt.
 6. Groenbeleidsplan. De basis van beleid met betrekking tot natuur - inclusief bouwen vormen natuuronderzoeken per wijk (veelal gedaan in het kader van bestemmingsplannen). Deze zijn echter niet meer actueel of voldoen niet aan de (Rijks-) regelgeving, Teneinde alle benodigde natuuronderzoeken te actualiseren is het begrote bedrag voor 2021 eenmalig opgehoogd.
 7. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van de kastanjebomen was aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is niet te bestrijden en de voortgang van de ziekte is grillig. Om te voorkomen dat er kaalslag ontstaat (zonder vervanging), is er incidenteel extra budget beschikbaar gesteld.
 8. In programma duurzaamheid is het onderdeel energietransitie een college prioriteit. De opgenomen middelen zijn bedoeld om hieraan uitvoering te geven.
 9. Voor de sanering van railverkeerslawaai ontvangen wij middelen van het Rijk. Het betreft hier het plaatsen van minischermen.
 10. Er zijn extra budgetten opgenomen voor de burgemeestersgalerij en het creëren van plekken voor poëzie in de openbare ruimte. Dit wordt jaarlijks gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
 11. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn nog niet volledig kostendekkend. Het ontstane nadeel wordt in de begroting en meerjarenraming gedekt door een onttrekking uit de reserve afvalstoffenheffing.
 12. Met de Nederlandse Spoorwegen is in 2020 een overeenkomst gesloten om in 2021 in het weekend een nachttrein op het traject Utrecht-Hilversum-Amsterdam te laten rijden. Deze kosten worden in 2021 gedekt uit de reserve mobiliteitsfonds
 13. Stedelijke ontwikkeling. Voor de voorbereiding van de ontwikkeling van de Spoorzone (gebiedsagenda 1221) is zowel in 2021 als in 2022 een budget van € 100.000 beschikbaar. Daarnaast zijn er in 2021 voorbereidingskredieten opgenomen voor het Stationsgebied en de kleine spoorbomen. De invoeringskosten van de Omgevingswet lopen nog door in 2021 en 2022. Tot slot zijn er budgetten uitgetrokken voor extra capaciteit ten behoeve van het projectenportfolio voor de 2021.
 14. Aan de reserve stedelijke ontwikkeling worden in de komende jaren toevoegingen gedaan uit algemene middelen, maar ook met incidentele opbrengsten uit vastgoed verkopen. De intentie is om de toevoegingen uit de algemene middelen structureel te verwerken. Echter vanuit het oogpunt van de wetgever worden deze toevoegingen incidenteel aangemerkt.
 15. Ten behoeve van extra formatie ecologie en landschap is voor 2021 en 2022 ook extra budget opgenomen. De dekking van een groot deel van de hierboven genoemde zaken vindt plaats door een onttrekking aan de reserve stedelijke vernieuwing.
 16. Voor onderwijshuisvesting is een Integraal Huisvestingplan (IHP) voor de komende 16 jaar opgesteld en door de Raad vastgesteld in mei 2020. In 2021 valt het restant van de reserve Onderwijs-gebouwen vrij. Voor 2022 en 2023 zijn incidentele lasten opgenomen voor tijdelijke huisvesting en afwaardering van schoolgebouwen die worden gesloopt voor nieuwbouw. Voor 2021 en 2022 wordt er € 280.000 extra uitgetrokken voor huurvergoedingen tot er nieuwbouw is gepleegd.
 17. Onder andere bij WMO-rolstoelen, WMO-vervoersvoorzieningen en Jeugdhulp zijn in de Programmabegroting 2021 structurele besparingen opgenomen. Van enkele besparingen verwachten we dat deze vanaf 2022 oplopen. Derhalve is er dan voor 2021 nog incidenteel een hoger budget beschikbaar.
 18. Voor de transformatie-agenda’s en intensiveringen in het sociaal domein (schuldhulpverlening, minimabeleid, WMO/welzijn en uitstroom/aan het werk) zijn in de jaren 2021 en 2022 extra middelen in de begroting opgenomen. Over de specifieke plannen zijn nota’s aan de raad voorgelegd.
 19. Gemeentelijk minimabeleid/SHV. Budget is in 2021 nog incidenteel hoger, daarna loopt de meerjarige taakstellende bezuiniging op.
 20. Voor de periode 2021 en 2022 zal als pilot een diversiteitsraad worden ingesteld. Na afloop van deze periode volgt een evaluatie.
 21. Voor de voorbereiding en de ontwikkeling van het smart city platform zijn in 2021 extra middelen beschikbaar gesteld.
 22. In het coalitieakkoord 2018-2022 is prioriteit gegeven aan het verder uitwerken van Smart City. Het budget in 2021 betreft de laatste fase van de aanloopkosten van het dataplatform.
 23. Bijstandslasten. Dit betreft geen incidentele budgetten, maar meerjarige verschillende budgetten gebaseerd op verwachte mutaties van het macrobudget BUIG
 24. Bewindvoering. Dit is geen incidenteel budget, maar een meerjarige taakstellende bezuiniging die oploopt na 2021.
 25. Hilversumpas. 2021 € 75.000 incidenteel budget voor E-diensten inzake Hpas en minimabeleid.
 26. De Raad heeft op 26 juni 2019 het uitvoeringsplan ‘Focus op werk’ vastgesteld. Er wordt naar gestreefd om 25% meer mensen aan het werk te krijgen. Vanaf 2019 helpen we jaarlijks 267 mensen aan werk. Dat zijn er 53 per jaar meer dan daarvoor. De daartoe benodigde extra middelen worden uit de hiervoor bestemde reserve gedekt.
 27. Om burgers te stimuleren te gaan stemmen zijn middelen beschikbaar voor de promotie van de verkiezingen. Hiervoor worden o.a. debatavonden georganiseerd.
 28. Bij het aantreden van een nieuwe raad worden gsm’s en iPads of laptops beschikbaar gesteld aan de raads- en commissieleden.
 29. Om de incidentele lasten uit de reorganisatie ‘Transitie personeel’ te dekken, zijn middelen in de reserve transitie personeel gestort. De laatste middelen zullen in 2021 gebruikt worden.
 30. De fiscale winst m.b.t. de grondexploitaties Anna's Hoeve en Egelshoek is geraamd op € 347.000. De af te dragen VPB bedraagt hiervoor voor 2021 afgerond € 62.000.
 31. In de begroting is rekening gehouden met verkoopopbrengsten van niet strategisch bezit Vanuit het afstoten van niet-strategisch vastgoed wordt er voor 2021 (net als 2020) rekening gehouden met een incidentele verkoop opbrengst van € 250.000.
 32. De resultaten uit de grondexploitaties zijn opgenomen conform de actualisatie grondexploitaties 2020 (raad 6 mei 2020).
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04