Begroting 2021

De paragrafen

Verbonden partijen

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de effectiviteit van de maatregelen uit de nota Sturing op verbonden partijen (2013) na twee jaar te evalueren. Dit is nog niet gebeurd, onder meer omdat wij bij de evaluatie en aanpassing van de nota gebruik wilden maken van de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamer Hilversum uit 2017 “Grip op samenwerking” naar de gemeentelijke samenwerkingen én de behandeling ervan in de raad. Het rapport " van de Rekenkamer geeft diverse aanbevelingen om de raad in staat te stellen de grip te verbeteren.
De raad heeft op 26 september 2018 het rapport en de bestuurlijke reactie van het college behandeld. Naar aanleiding van die behandeling hebben de burgemeester en de griffier conform gemaakte afspraak een ronde langs fracties gemaakt. De resultaten daarvan zijn gedeeld met het presidium. In maart 2019 is er vanuit het presidium het initiatief genomen om te starten met de voorbereiding van een gesprek over de positionering van de raad ten opzichte van de verbonden partijen. Na het zomerreces 2019 zou dit een vervolg krijgen. Dit is in 2019 niet meer gebeurd. In juni 2020 heeft het presidium deze opdracht teruggegeven aan het college.
Parallel is gestart met het ontwikkelen van een commissievoorstel over verschillende rollen van gemeente en organisaties in samenwerkingen, waarbij wordt aangegeven welke vormen van governance mogelijk en gebruikelijk zijn en welke risico’s daarbij horen. In september 2020 heeft hierover een beeldvormende sessie met de raad plaatsgevonden.

De beleidsvoornemens van de gemeente Hilversum voor de individuele verbonden partijen zijn vervat in de doelen die hieronder en bij de programma's beschreven zijn. Daarnaast hebben wij, zowel voor onze eigen organisatie als de verbonden partijen, aandacht voor een doelmatige en doeltreffende besteding van financiële middelen. Praktisch vertaald moeten de begrotingsbudgetten goed zijn onderbouwd en moet die onderbouwing actueel zijn. Niet goed onderbouwde budgetten (zogenaamde beukennoten) moeten vrijvallen of beschikbaar komen voor andere ambities. Dit heeft onze continue aandacht in de contacten met diverse verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 10:02:52 met de export van 11/12/2020 09:47:04